ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Term of service 

บทนำ 

               เว็บไซต์นี้จะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร, รูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, รูปแบบ, ภาพถ่ายหรือข้อความผลิตภัณฑ์ของสินค้าภายในเกม Granado Espada เนื้อหาสาระต่าง ๆ และเครื่องหมายทางการค้า ที่เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของ บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด โดยได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้ 

               บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด มีสิทธิ์และมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหาดังกล่าว ห้ามมิให้ทำซ้ำ, ดัดแปลง, จัดเก็บ, ถ่ายโอน, ลอกเลียนแบบ, เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เว้นแต่การใช้จัดพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหาดังกล่าว 

               การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัปเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บพาสเวิร์ดและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ พาสเวิร์ดหรือบัญชีดังกล่าว ในกรณีที่ท่านลืม EXE ID ของท่าน กรุณาติดต่อทีมงาน เพื่อแจ้งความประสงค์สอบถามข้อมูลผ่านทางระบบ Support Ticket 

               อนึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการกระทำใดๆ ของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและพาสเวิร์ดของท่านไปใช้งาน โดยที่มิได้ให้ความยินยอม ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ตรวจสอบการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่านระบบ Support Ticket ที่เว็บนี้ support.exe.in.th เลือกเกม Granado Espada 

               บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ itemshop.exe.in.th/granado-espada รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพ, ข้อมูลประกอบ, บทความ หรือเนื้อหา ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในส่วนงานออกแบบกราฟิก, เทมเพลตและส่วนประกอบโดยรวมทั้งหมด 

 

การลงทะเบียนใช้บริการ 

               ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ itemshop.exe.in.th/granado-espada ต้องตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อซื้อขายระหว่าง บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด กับผู้ที่สมัครสมาชิก 

               หากสมาชิกบนเว็บไซต์ ge.exe.in.th ลืมพาสเวิร์ด สามารถกดที่ปุ่ม “Login” เพื่อเลือกหัวข้อ “ลืมพาสเวิร์ด” ที่อยู่ในเว็บไซต์เท่านั้น หรือเข้าสู่เว็บ accounts.exe.in.th หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือรายละเอียดที่ท่านได้ให้กับบริษัทไว้ ท่านต้องตกลงเพื่อที่จะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่านช่องทางการติดต่อกับทีมงานได้ที่ปุ่ม “Support” แล้วเลือกเกม Granado Espada ทางทีมงานจะมีการสอบถามข้อมูลและให้ท่านแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของ EXE ID ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสมาชิกใดๆ 

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ 

               เว็บไซต์ itemshop.exe.in.th/granado-espada อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดยบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือและรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ที่นำเสนอ และ บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น) 

 

กฎข้อบังคับ 

               บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แบบเฉพาะเจาะจง, โดยบังเอิญที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน, ความผิดพลาด, การละเว้น, การหยุดชะงัก, ข้อบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์ หรือ ไวรัส ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวท่านเอง ถึงแม้ว่า บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด หรือตัวแทนของบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ itemshop.exe.in.th/granado-espada ส่งผลให้ท่านไม่ได้รับไอเทมเข้าในระบบจดหมายเกม Granado Espada ท่านสามารถติดต่อกับทีมงานได้โดยตรงที่ปุ่ม “Support” เลือกเกม Granado Espada ตามที่ปรากฏภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://granadoespada.in.th/
• Fanpage : https://www.fb.com/GranadoEspadaExtreme
 • เข้าร่วมกลุ่มพูดคุย : https://exe.in.th/ge-commu